Risico management

 • Digitale incassostrategie en klantbehoud

   

  De Nederlandse economie groeit in een verrassend krachtig tempo en over nagenoeg alle sectoren. Dat stelt De Nederlandsche Bank in z’n vorige maand verschenen halfjaarlijkse rapport over de economische ontwikkeling. Het aantal faillissementen bij bedrijven neemt af en consumenten zijn beter in staat om aan hun verplichtingen te voldoen. Financiële instellingen hebben de afgelopen crisisjaren wel geleerd dat het innen van openstaande vorderingen een belangrijke voorwaarde is om rendabel te zijn, ook in een verbeterend economisch klimaat. De kans en uitdaging is om daarbij gebruik te maken van de mogelijkheden die het digitale tijdperk biedt om de klanten te bereiken en zo goed mogelijk te bedienen. De nauwkeurige bepaling van het risicoprofiel van de klant, een op maat gesneden behandelplan en een multi-channel strategie rondom de bediening van de klant zijn de basisvoorwaarden voor succes. Daarnaast kunnen door standaardisering en slimme automatisering van de interne incassoprocessen, aanzienlijke kostenvoordelen worden behaald. Klantgericht incasseren Klantgericht incasseren is gericht op een beter begrip en een betere bediening van de klant. Betalingsachterstanden worden opgelost op een wijze die acceptabel, passend en realistisch is voor alle betrokken partijen. In een perfecte wereld weten financiële instellingen welke klanten hun betalingsachterstanden aflossen, of en wanneer hun achterstanden worden betaald en hoe lang ze achterstallig blijven. Het goede nieuws is dat met behulp van de huidige technologie en met relatief beperkte middelen de perfecte wereld dichterbij is dan vaak wordt gedacht. Het slechte nieuws is dat de meesten dit (nog) niet in praktijk brengen. Voor veel beslissers is het vaak onduidelijk of investeringen zich wel terugverdienen. Bij gebrek aan tijd en up-to-date kennis wordt vaak geaarzeld om te investeren in de digitale mogelijkheden die door de klant juist gevraagd worden. Hier ligt een kans om klantgericht te incasseren. Klantgerichte interactie en communicatie Klanten zijn slim en mondig en eisen meer service. Zowel digitale zelfbediening alsook persoonlijk contact met de medewerker. Digitale dienstverleners zijn 24*7 in bedrijf en leveren een volledig dienstenpakket. Daarnaast dient de kwaliteit van de digitale diensten minstens zo goed, of zelfs beter te zijn, dan het persoonlijk contact. Recent onderzoek toont aan dat selfservice klantportalen essentieel zijn om klanten in de toekomst te blijven ondersteunen. De klant bepaalt zelf welk kanaal wordt gebruikt en reageert op het moment dat het uitkomt. Dit kan door te bellen via een call center, in te loggen via het internet en daarbij gebruik te maken van diverse media zoals tablets en mobiele telefoon. Voor veel mensen is een betalingsachterstand op zichzelf al confronterend en frustrerend; meerdere (vaak als bedreigend ervarende) telefoontjes versterken dit gevoel. Het liefst zou men in alle anonimiteit een ontstane betalingsachterstand zelf willen oplossen, zonder een gesprek met derden hierover te hoeven voeren. Dit betekent dat klanten toegang moeten krijgen tot actuele persoonlijke informatie op elk gewenst tijdstip van de dag, en dat men kan kiezen uit verschillende terugbetalingsmogelijkheden. Bovendien dienen de privacy en de beveiliging van de transacties gewaarborgd te zijn. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers van de afdeling Bijzonder Beheer op de juiste toon reageren in hun klantgesprekken. Met behulp van dynamische spraakanalyse –en herkenning, krijgen medewerkers aangepaste gespreksscripts aangeboden welke realtime inspelen op de gemoedstoestand en intonatie van de betrokken klant. Medewerkers worden zodoende gefaciliteerd om een beter empathisch contact op te bouwen en ook betere resultaten te behalen. Standaardisatie en integratie Moeten we nu alles weer anders gaan doen binnen de afdeling Bijzonder Beheer? De basis voor een klantvriendelijke, persoonlijke oplossing wordt gelegd door de (be)sturing van een gestandaardiseerde en volledig geïntegreerde workflow. De gewenste karakteristieken van zo’n workflow zijn: Standaard procescontroles om de werking van beleid en processen aan te tonen Heldere en eenduidige dossiervorming Integratie met andere systemen om een volledig klantbeeld op te bouwen Sturen van berichten en herinneringen op gepaste momenten, met de juiste tekst en met de juiste frequentie Automatiseren van de standaard handelingen, zodat medewerkers hun aandacht kunnen richten op de meest risicovolle klanten en op klantbehoud Automatisch aanmaken van betaaltoezeggingen, rapportages en analysesVerbetering voorspelbaarheid en effectiviteit De essentie van modern incasseren is om te bepalen wat de kans is dat een debiteur zijn schuld vrijwillig zal terugbetalen binnen een gegeven tijd. Door beter te kunnen inventariseren waar kansen en risico’s in sectoren en klantgroepen zitten, kunnen de middelen optimaal worden ingezet. Toenemende en complexe regelgeving vereist een risicogeoriënteerde benadering om incassoresultaten nog beter te kunnen sturen dan voorheen. Met name de voorspelbaarheid van de te incasseren bedragen wordt steeds belangrijker. De Bijzonder Beheer medewerkers dienen te worden ondersteund in de beslissing welk behandelplan te kiezen. Deze ondersteuning kan worden geboden via geavanceerde klantsegmentatie. Op basis van onder meer historisch klant –en betaalgedrag, omvang en grootte van een schuld en het risico van niet terugbetalen, worden scoringstechnieken en slimme algoritmen toegepast. De inning scenarios worden berekend op basis van informatie vanuit elk onderdeel van de keten, waardoor een integraal klantbeeld wordt gerealiseerd. Zodoende krijgen de risicovolle klanten de benodigde aandacht en kunnen de middelen worden ingezet daar waar de incasso opbrengsten het hoogst zijn.  Automatisch borgen van wet –en regelgeving Beleid, processen en systemen dienen aantoonbaar beheersbaar te zijn en te blijven. Een adequate en tijdige documentatie en bewijsvoering staan hierbij centraal. Anders dreig je achter de feiten aan te lopen met alle nare consequenties van dien (boetes, publicaties, naheffingen). Financiële instellingen die soepel en proactief inspelen op de dynamiek en complexiteit van wet –en regelgeving, bouwen een concurrentievoordeel op ten opzichte van degenen die daartoe niet in staat zijn. Hierbij wordt veel geëist van de medewerkers, processen en ondersteunende systemen. Je kan immers niet zomaar alles afspreken met een klant. Processen en systemen dienen verplichte acties af te dwingen en verboden acties onmogelijk te maken. Als een medewerker bijvoorbeeld laat in de avonduren telefonisch contact zoekt met een klant, dan dient het systeem een alert af te geven en feitelijk zo’n poging te blokkeren. Dit geldt ook als een klant reeds is benaderd. Een systeem alert voorkomt dat er niet nog een keer, binnen een bepaalde periode, contact wordt gelegd. Dit stelt hoge eisen aan processen, systemen en medewerkers. Laten we het voorbeeld nemen van klantdossiers. Deze dienen snel inzicht te geven in actuele realtime klantinformatie. Voorbeelden hiervan zijn klantbeeld, contactgegevens, gemaakte afspraken, correspondentie, maatregelen en aantal maanden achterstand. Op deze wijze worden klanten goed en tijdig geïnformeerd over hun openstaande vorderingen en worden passende en haalbare aflossingsvoorstellen gemaakt.  Conclusie De klant kan beter worden bediend en betere resultaten kunnen worden behaald, door in te spelen op de mogelijkheden van nieuwe technologie en gebruik te maken van hoogwaardige informatie die integraal beschikbaar kan worden gemaakt. Door standaardisering en integratie van de interne incassoprocessen en door de middelen in te zetten daar waar de incasso opbrengsten het hoogst zijn wordt een hoger (incasso) rendement gerealiseerd. Toenemende en complexe regelgeving vereist een risicogeoriënteerde benadering om incassoresultaten nog beter te kunnen sturen, de voorspelbaarheid te verbeteren en de borging ervan automatisch af te dwingen. De mogelijkheden om een digitale en rendabele incassostrategie te realiseren zijn beschikbaar en liggen voor het grijpen.  

 • Allianz: "Nieuwe aansprakelijkheidsrisico’s en claimcultuur tegen bedrijven creëren risicovollere omgeving voor bestuurders"

   

   Volgens Allianz Global Corporate Specialty (AGCS), een toonaangevende aanbieder van D&O verzekeringen (Directors & Officers Liability) wereldwijd, zorgen nieuwe risico’s zoals cyberincidenten of dataprivacy voor een toenemend activisme onder aandeel- en toezichthouders. Samen met de invloed van procesfinanciering door derden partijen zet dit bestuurders meer dan ooit onder druk om doelwit te worden van onderzoeken, boetes of vervolging vanwege vermeende wanpraktijken. Directeuren en bestuurders bewandelen een bestuurlijke dunne draad doordat het bestuurders-aansprakelijkheidsrisico jaarlijks blijft toenemen. Er is een groeiende tendens richting punitieve en persoonlijke juridische stappen tegen leidinggevenden voor het falen in het naleven van normen en regelgeving. Dit kan resulteren in kostbare onderzoeken, strafrechtelijke vervolging of civiele procedures die het bedrijfsvermogen in gevaar brengen of zelfs het privévermogen, stelt AGCS in hun nieuwe rapport D&O Insurance Insights: Management Liability Today. “Terwijl het juridisch landschap per land sterk verschilt is het toenemend activisme onder aandeelhouders of toezichthouders een wereldwijd fenomeen waar het interne risicomanagement van bedrijven topprioriteit aan moet geven,” zegt Bernard Poncin, Global Head Financial Lines van AGCS. D&O procesvoering - langer en kostbaarderVolgens de analyse van AGCS is de niet-naleving van voorschriften en wetten de voornaamste oorzaak van D&O claims in cijfers, gevolgd door nalatigheid en wanbeleid/gebrek aan controle. De gemiddelde D&O claim voor plichtsverzuim kost meer dan 1 miljoen euro. Echter in grotere corporate aansprakelijkheidszaken kan de D&O schade oplopen tot honderden miljoenen euro’s. AGCS ziet een algemene trend dat D&O claims minder snel worden afgewezen of afgewikkeld. Dit resulteert in een langdurige procesvoering, stijgende verweerkosten en naar men verwacht hogere schikkingen. Een gemiddelde schikking bij een zogenoemde class action in de Verenigde Staten neemt tussen de drie en zes jaar in beslag, terwijl de verweerkosten gemiddeld tot 10 miljoen dollar oplopen en in de grootste zaken kan het zelfs oplopen tot 100 miljoen dollar. In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen zes jaar de verweerkosten van grote D&O claims bijna verdubbeld. De invloed van procesfinanciering door derden partijen doet het globale claimlandschap ook veranderen en stimuleert daarmee de ontwikkeling van collectieve acties tegen financiële instellingen en commerciële ondernemingen en hun bestuurders. Het aantal processen tegen bedrijven en hun bestuurders neemt toe. In de VS groeit het aantal gemelde class actions en halverwege het jaar was men hard op weg naar het hoogste aantal in 12 jaar. Veel Aziatische landen zoals Japan, Hong Kong, Thailand en Singapore verschuiven naar een meer litigieuze cultuur. Ook in Duitsland vindt er een toename van claims plaats. Het aantal D&O schades voor AGCS alleen is daar in de afgelopen twintig jaar al verdriedubbeld. Ook in Nederland ziet men wet- en regelgeving die class actions verder stimuleren. In het Verenigd Koninkrijk zijn er verschillende hoofdzaken die, buiten de potentiële gevolgen van de Brexit, zorgen voor een hoge mate van ongerustheid bij bestuurders. Onder deze zaken valt ook de mogelijkheid dat bestuurders in de toekomst vervolgd kunnen worden voor door werknemers gepleegde misdrijven zoals fraude en witwaspraktijken. In Spanje is er een tendens van een verruiming van de bestuurdersaansprakelijkheid bij niet-strafrechtelijke overtredingen, terwijl Frankrijk zijn corporate governance regime bijstuurt met een nieuwe bescherming voor klokkenluiders. De focus op persoonlijke verantwoording is merkbaar in Duitsland. De Duitse markt wordt gekenmerkt door interne aansprakelijkheidsclaims waarbij bedrijven de bestuurders vervolgen voor wanbeleid of falend compliance beleid. AGCS merkt dat op jaarbasis dat ongeveer 80% van de Duitse D&O schades is. Cyberrisico’s op de bestuursagendaHet executive landschap is verder gecompliceerd door een aantal nieuwe risico’s zoals aansprakelijkheid rondom cyberaanvallen en dataprivacy. In de VS zijn verschillende massaclaims ingediend op grond van databreuken. De regels rondom bescherming van gegevens worden steeds zwaarder evenals de ernstige sancties bij het niet-naleven daarvan. Als gevolg verwachten de AGCS experts meer D&O processen gerelateerd aan cyber security, niet alleen in de VS maar ook in Europa, het Midden-Oosten en Australië - wanneer men nalatig is geweest in de bescherming van gegevens of een gebrek aan controle. Nathalie van der Lugt, Financial Lines Manager AGCS Nederland, legt uit dat veel ondernemers cyberincidenten zagen als een IT-aangelegenheid en niet als een risico wat de raad van bestuur op de bestuursagenda moet hebben. “Er is geen ontsnappen aan en bestuurders moeten voldoende op de hoogte zijn. Als zij niet voldoende op de hoogte zijn lopen zij zelf een hoger risico.” Andere nieuwe risico’s voor bestuurders zijn negatieve publiciteit of aantijgingen rondom milieuvervuiling, klimaatverandering en moderne slavernij. Dit kan resulteren in reputatierisico’s, activisme onder aandeelhouders, publieke verontwaardiging of overheidssancties. Fusies en overnames blijven een belangrijke oorzaak van D&O claims en de voorspelling is dan ook dat dit zich in de toekomst in hoge mate zal blijven voortzetten. “Fusies en overnames maar ook desinvesteringen behoren tot de risicovolle momenten in de levenscyclus van een bedrijf,” zegt Poncin. ”De verwachtingen zijn altijd hoog en synergie is makkelijker gepland dan gerealiseerd.” Hoog ontwikkeld risicomanagement vereistOm de toename in risico’s voor het management in de toekomst aan te pakken vraagt het van bestuurders een hoog ontwikkelde risicomanagementcultuur. Voorbeelden zijn het implementeren van eerste klas cyber en IT beveiliging, het bijhouden van alle informatie die relevant is voor iemand met een bestuurlijke functie en het onderhouden van een open communicatie met overheden, investeerders en werknemers. Leidinggevenden zouden kritische vragen moeten stellen over compliance gerelateerde onderwerpen zoals sancties, embargo’s, uiteindelijke belanghebbenden (UBO), prijsafspraken en fraude. Tevens dienen zij meer te weten over de ‘klassieke’ D&O risico’s, zoals fusies en overnames, kapitaalmaatregelen en aandelenemissies. Het rapport van AGCS bevat advies over best practices en checklists die beschrijven hoe bestuurders de risico’s kunnen beperken. D&O verzekeringen zijn in de afgelopen twintig jaar een vast onderdeel geworden van het risicomanagement van bedrijven. Een D&O of ook wel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt vermogensbescherming voor bestuurders tegen de gevolgen van daadwerkelijke of vermeende ‘onrechtmatige daden’. Veel voorkomende D&O risico’s zijn HR kwesties, claims van aandeelhouders en onrechtmatigheden in rapportages en publicaties. Niet bij de dekking inbegrepen zijn frauduleus, strafrechtelijk of opzettelijk niet-compliant handelen of zaken waarbij bestuurders onrechtmatige beloningen verwerven of acteren voor persoonlijk gewin.

 • In 4 stappen naar het beste risicoadvies

   

   Het Hoger Beroeps Onderwijs zoekt naar meer praktijkgerichte invulling van het aspect ‘Risk Management’ binnen o.a. de opleiding Financial Services Management (FSM). De studierichting heeft behoefte aan meer ‘praktijk-awareness’ bij studenten. Dit zou kunnen leiden tot meer en meer bewuste instroom in deze studierichting. Dat is op haar beurt positief voor de verzekeringsindustrie. Risk Explorer® levert op 3 fronten graag haar bijdrage aan het HBO. ‘In 4 stappen naar het beste risicoadvies’Dit praktijkboek, geschreven door Ewout Strijker, staat sinds dit jaar op de literatuurlijst van meerdere hogescholen. Het is echt een praktijkboek, dat ‘op een begrijpelijke wijze de theorie naar de praktijk brengt’. ‘Dit spreekt niet alleen risico- en verzekeringsadviseurs aan, maar blijkbaar ook studenten, gezien de positieve terugkoppelingen en reviews op het boek. Ze krijgen meer beleving bij het vakgebied risico- en verzekeringsmanagement. Het gaat meer leven. ‘Het is gewoon leuker dan we dachten’ vertelde een 1e jaarsstudent’, aldus de auteur, die tevens oprichter en CEO van Risk Explorer is. GastcollegesDe komende maanden verzorgt Robin Drenth (CCO bij Risk Explorer) diverse gastcolleges bij hogescholen voor 1e jaarsstudenten. In die fase kunnen studenten ‘nog kiezen’ voor het vakgebied FSM. De gastcolleges kunnen een belangrijke bijdrage aan meer instroom in deze richting, omdat studenten ervaren hoe de praktijk eruit ziet. De theorie zegt niet alles over de carrièrekansen in de praktijk. Robin: ‘De verzekeringsbranche heeft volgens ons behoefte aan ‘nieuw bloed’. Maar dat is gezien het nog steeds stoffige imago van het vakgebied best lastig. Het gedachtegoed van Risk Explorer® is nu juist het koppelen van de theorie aan de praktijk op een gestructureerde wijze. Vandaar dat we op een ‘interessante manier’ kunnen laten zien hoe dynamisch deze praktijk is. We hebben meer dan voldoende leuke praktijkvoorbeelden’. Risk Explorer® SoftwareOp 19 december aanstaande gaan 100 studenten bij de Hogeschool Rotterdam aan de slag met Risk Explorer® als risicoanalysetool. De studenten moeten aan de hand van een specifieke casus een risicoanalyse maken en een advies formuleren. Zo leren ze in een vroeg stadium gestructureerd te ‘denken en handelen’. Studenten zijn gewend aan het werken in een gedigitaliseerde omgeving. Deze nieuwe stijl ‘practicum’ is een pilot. Andere hogescholen willen graag ‘leren’ van deze pilot en volgen de ontwikkelingen met belangstelling. Paperback direct bestellen bij Managementboek.nl voor €29,50

 • Schroders: Markten slaan andere toon aan over Trump - wat is er aan de hand?

   

   Obligatiemarkten staan onder druk, de koers van de US dollar stijgt, opkomende markten hebben het zwaar, goudprijs daalt en de inflatieverwachtingen lopen op. De vraag is wat de werkelijke reden is achter deze grote wijzigingen. Is het allemaal het gevolg van de verkiezingsoverwinning van Donald Trump? David Brett, investment writer van Schroders, werpt een diepgaande blik op de volgende markten en concludeert waarom die specifieke markten nu bewegen zoals ze doen: Obligatiemarkten Opkomende markten US Dollar Goud Wat gebeurt er op de obligatiemarkten? De obligatierente is flink gestegen sinds de verkiezingsoverwinning van Trump. De verwachting is dat zijn beleid de inflatie zal doen oplopen waardoor een hogere rentestand noodzakelijk wordt. Als dit gebeurt zullen beleggers hun obligaties in de verkoop doen omdat ze ervan uitgaan dat de stijgende inflatie sneller hun huidige obligaties zullen aantasten en ze verwachten een beter rendement elders als de rente begint op te lopen. Als obligatieprijzen dalen, stijgt de rente Maar waarom?Trump heeft aangegeven dat hij grootschalig in de Amerikaanse infrastructuur zal investeren om banen te creëren. Dat vergroot de kans op stijgende lonen en toenemende bestedingen, en daarmee toenemende inflatiedruk. Trump heeft ook toegezegd dat hij het begrotingsbeleid zal verruimen door bijvoorbeeld belastingen te verlagen. Als het begrotingsbeleid ruim is en de inflatie stijgende dan krijgt de Fed ruimte om de rente te verhogen. Wat speelt er in de opkomende markten?De recente daling van activa van opkomende markten doet een beetje denken aan de 'taper tantrum' van 2013 toen activa van opkomende markten onderuit gingen omdat gesuggereerd werd dat de Fed een begin zou maken met het afbouwen van haar QE-programma. De opkomende markten hebben flinke klappen gekregen na de verkiezingsoverwinning van Trump. Is er nu soms sprake van een 'Trump tantrum'? Maar waarom?Opkomende markten zijn sterk afhankelijk van externe financiering. Dat betekent dat veel bedrijfs- en overheidsschuld in US dollars uitstaat. Als de rente in de VS stijgt, dan zal de rentevergoeding voor de uitstaande schuld oplopen en wordt de afbetaling duurder. Dit kan de economische groei in de opkomende markten verlammen en de bedrijfswinsten aantasten. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat Trump's protectionisme of op z'n minst onvriendelijkere handelspolitiek de investeringen in de opkomende markten kan terugdringen. Het probleem waar markten nu vooral mee kampen is dat op dit moment het beleid van Trump onduidelijk is en niets met zekerheid gesteld kan worden. Welke richting gaat de US dollar op? De waarde van de US dollar stijgt hard. Amerikaanse exporteurs zullen daar niet blij mee zijn en wie de VS bezoekt heeft daar ook last van. Maar afgezien daarvan heeft het ook gevolgen voor de rest van de wereld, bijvoorbeeld omdat een stijgende US dollar inflatie exporteert. Aangezien olieprijzen in US dollars zijn genoteerd, zal in Europa de prijs van benzine aan de pomp stijgen. Maar waarom?Oplopende inflatie is voor de Fed reden om de rente te verhogen. Rente is voor valuta wat dividend is voor aandelen - hoe hoger het dividend, des te aantrekkelijker die activa zijn voor beleggers die een inkomen willen genereren. Wat doet goud?De goudprijs is fors gedaald, ondanks dat hij eerst piekte in de aanloop naar en direct volgend op de verkiezingsuitslag. De prijs steeg in eerste instantie van USD 1267 naar USD 1277, maar een week na de verkiezingen was hij gezakt USD 1224. Maar waarom?Goud is een safe haven-belegging voor als inflatie en economische onzekerheid toenemen. De goudprijs explodeerde bijvoorbeeld in de jaren '70 van de vorige eeuw en na de financiële crisis van 2008. Dit verklaart enigszins de volatiliteit van de goudprijs die rond de verkiezingen waarneembaar was toen markten probeerden te bepalen wat de vooruitzichten zouden zijn. Nu er sprake is van een afwachtende houding onder beleggers, lijken de gemoederen bedaard te zijn. Omdat de goudprijs net als olie in US dollars wordt genoteerd, wordt goud duurder als de US dollar stijgt. Dit zorgt ervoor dat de vraag afneemt, waardoor de prijs zakt. Geoff Blanning, hoofd commodities van Schroders zegt hierover: "Sinds de verkiezingsoverwinning van Trump is de goudprijs gedaald, maar de vooruitzichten voor goud op de lange termijn zijn goed. Alles wijst erop dat de inflatie zal toenemen. Trump zou wel eens de katalysator kunnen zijn die het in gang zet. Als de inflatie stijgt dan zijn commodities zoals goud een prima manier om jezelf als belegger te beschermen." Lees meer online in het artikel 'One week on: how the market changed its tune on Trump' van David Brett, Investment Writer bij Schroders.

 • Top bedrijfsleven en Internal Auditors vinden elkaar op belang van kansenmanagement

   

   De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) en het IIA (Instituut voor Internal Auditors) gaan hecht met elkaar samenwerken. Wederzijdse kennisoverdracht, maar vooral ook het belang van kansenmanagement zijn de drivers voor de samenwerking. Om de samenwerking te bevestigen hebben beide voorzitters, Ron Steenkuijl (NCD) en John Bendermacher (IIA) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Zowel NCD-leden als IIA-leden worden geconfronteerd met steeds hogere eisen aan het controle systeem, met 'risicomanagement' als toverwoord. Zo is in de nieuwe Corporate Governance Code wederom de paragraaf over risicomanagement uitgebreid en daarmee verreweg het grootste zwaartepunt van het functioneren van de Raad van Commissarissen.  Beide organisaties zien het opschroeven van de vereisten en een mogelijke 'vink cultuur' die daardoor kan ontstaan, waarbij niet de intentie maar de verantwoording voorop staat. "We gaan veel liever uit van preventie, waarbij in hechte samenwerking tussen de bestuurders en de internal auditors systemen zodanig worden ingericht dat niet gewenste afwijkingen snel worden gesignaleerd en kunnen worden bijgestuurd. Om dat te bereiken is samenwerking en afstemmening tussen beide groepen essentieel. De samenwerking legt daarvoor de basis", stelt Ron Steenkuijl, voorzitter van de NCD. "De NCD is voor ons als het IIA een belangrijke strategische partner.", stelt John Bendermacher, voorzitter van het IIA. "Wij leren graag van de inzichten die de leden van de NCD hebben en dragen graag bij aan hun persoonlijke ontwikkeling door onze visie op corporate governance, risicomanagement en interne beheersing met ze te delen. Op 27 september 2017 organiseert het IIA daarom samen met de NCD en de NBA (Accountants) het derde IIA commissarissen symposium. Belangrijk gezamenlijk speerpunt voor 2017 is de implementatie van de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code en de rollen die de internal auditors en de NCD-leden daarin zullen spelen". Beide organisaties zijn zich er van bewust dat wantrouwen de grote driver is achter de nadruk op risicomanagement. Wat hen betreft moet vertrouwen voorop staan. Het gaat er immers om, om kansen te pakken en daarbij risico's goed af te wegen. Door de grote focus op risico's treedt niet zelden verlamming op en worden kansen gemist. "We zijn voorstander van het waarborgen en meten van good governance, met een volwassen rol voor internal audit en aandacht voor cultuur en gedrag, omdat daardoor de balans tussen kansenmanagement en risicomanagement wordt hersteld.", aldus beide voorzitters.  De IIA zal ook een belangrijke bijdrage leveren aan de 10e Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders (16 maart a.s.), die door de NCD wordt georganiseerd.

 • BNY Mellon Capital: President Trump...en nu?

   

   Wat is de impact van de verkiezing van Trump tot president van de VS? Met de verkiezing van Trump verwacht Sinead Colton, hoofdstrateeg bij Mellon Capital, een boutique van BNY Mellon, dat de Amerikaanse markten last zullen krijgen van verhoogde onzekerheid. De nieuwe president zal ook impact hebben op de internationale ontwikkelde en opkomende markten, door de geanticipeerde protectionistische opstelling van de VS en mogelijk een zwakkere US dollar. Plannen Trump kunnen op weerstand Congres rekenenDe Republikeinen houden weliswaar de meerderheid in het Congres, maar desondanks kunnen de controversiële plannen van hun 'eigen' president-elect op de nodige weerstand van Democraten en Republikeinen stuiten. Op korte termijn kan Trump winst boeken met belastinghervormingen, maar de investeringen in infrastructuur en defensie kunnen langer op zich laten wachten, omdat die het begrotingstekort zullen laten oplopen en dat is iets waartegen juist de Republikeinen de afgelopen jaren sterk oppositie hebben gevoerd. AandelenBinnen de aandelenmarkten verwacht Colton winst voor aandelen van bedrijven in de defensiesector. In de energiesector zijn de gevolgen verschillend. Trump is geen voorstander van maatregelen die kolencentrales belemmeren en met subsidies voor groene energie heeft hij ook niet veel op. Hij zal de productie van schalieolie en -gas willen verhogen. Het gevolg zou kunnen zijn dat de kolenindustrie opleeft en de groene energie-sector zwaar onder druk komt te staan. Wereldwijde energiemarkten kunnen het zwaar te verduren krijgen als de toegenomen Amerikaanse binnenlandse energieproductie ervoor zorgt dat de vraag vanuit de VS reduceert op het moment dat er een overschot is. ObligatiesBij fixed income zullen op korte termijn de staatsobligaties profiteren. De markt schat de kans op een renteverhoging in december lager in door de onzekerheid die er heerst rond de verkiezing van Trump. Maar zijn beleid zal op de middellange termijn leiden tot een hogere inflatie en een groter begrotingstekort en dat kan dan weer negatief uitpakken voor US Treasuries. ValutaDe US dollar kan lijden onder de verlaagde verwachtingen voor een renteverhoging door de Fed. De Japanse yen en Zwitserse frank zullen sterker worden vanwege hun traditionele safe haven status, terwijl de Canadese dollar en Mexicaanse peso zullen verzwakken, omdat zij onder druk komen te staan als naar verwachting nieuwe onderhandelingen over het NAFTA-akkoord worden opgestart. De euro kan aansterken omdat een eventuele renteverhoging in december uitblijft, maar het Britse pond zal waarschijnlijk niet profiteren omdat de onzekerheid ten aanzien van de Brexit aanhoudt. Maar er is meer dan de VS alleenDe komende weken en maanden zal de volatiliteit hoger liggen door de aandacht voor de ontwikkelingen in de VS. Maar de markten moeten oog hebben voor meer belangrijke gebeurtenissen op het wereldtoneel. In Italië vindt op 4 december een referendum plaats, op 7 december buigt het Britse Hooggerechtshof zich over de vraag of de regering instemming nodig heeft van het parlement voor een Brexit. Dan vergadert op 8 december de ECB over mogelijke uitbreiding van het stimuleringsprogramma. Normaal gesproken verdwijnt in de laatste maand van het jaar de liquiditeit uit de markt. Met deze volle agenda kan het nog interessant worden op de markten naar het einde van het jaar toe. Lees meer in 'President Trump: Now what?', een commentaar van Sinead Colton, Hoofdstrateeg bij Mellon Capital, een boutique van BNY Mellon. 

 • Lees meer